Zatrudnianie i praca cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia. Kiedy to możliwe?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Aby pracować w Polsce, cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pracę. Istnieje jednak kilka wyjątków, w których cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia.

Kiedy cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia?

Cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia w następujących przypadkach:

 • Cudzoziemcy posiadający status czasowego lub stałego pobytu w Polsce.
 • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub dodatkową ochronę w Polsce.
 • Cudzoziemcy, którzy są członkami rodziny obywatela Polski.
 • Cudzoziemcy pracujący w międzynarodowych organizacjach akredytowanych w Polsce.
 • Cudzoziemcy pracujący w placówkach dyplomatycznych lub konsularnych państw obcych w Polsce.
 • Cudzoziemcy pracujący w instytucjach Unii Europejskiej w Polsce.
 • Cudzoziemcy pracujący w Polsce w ramach programów wymiany lub stażu.
 • Cudzoziemcy pracujący w Polsce jako pracownicy sezonowi.

Jakie dokumenty są wymagane do pracy w Polsce bez zezwolenia?

Aby pracować w Polsce bez zezwolenia, cudzoziemiec musi posiadać następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca.
 • Wizę uprawniającą do pobytu w Polsce.
 • Dokument potwierdzający status cudzoziemca w Polsce (np. karta pobytu, zaświadczenie o statusie uchodźcy itp.).

Jakie wymagania są stawiane pracy cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia?

Do pracy cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia stawiane są następujące wymagania:

 • Praca musi być legalna i nie może naruszać polskiego prawa.
 • Praca musi być bezpieczna dla zdrowia i życia cudzoziemca.
 • Praca musi być opłacana zgodnie z polskim prawem.

Jakie kary są przewidziane za zatrudnianie cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia?

Za zatrudnianie cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia pracodawcy grozi kara pieniężna w wysokości od 20 000 do 500 000 złotych.

Wnioski

Zatrudnianie i praca cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia jest możliwe w ograniczonej liczbie przypadków. Przy tym do pracy cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia stawiane są rygorystyczne wymagania.

Zatrudnianie i praca cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia. Kiedy to możliwe?