Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – różnice

Rodzaj umowy zawartej z pracodawcą sprawia, że przysługują nam różne uprawnienia. Decyduje również o odpowiedzialności, jaką ponosimy, gdy popełnimy błąd.

Treść i forma

W umowie o pracę muszą znaleźć się konkretne informacje, takie jak np. nazwa stanowiska, zakres obowiązków, miejsce i czas pracy itd. Treść dokumentu wynika z przepisów kodeksu pracy. Umów cywilnoprawnych, w tym umowy-zlecenie, nie musimy zawierać na piśmie. Kodeks cywilny nie określa, jakie zapisy muszą występować w dokumencie

Miejsce wykonywania pracy

Pracodawca, z którym podpisujemy umowę o pracę, wyznacza nasze miejsce pracy i umieszcza odpowiedni zapis w dokumencie. Zleceniodawca nie narzuca nam, gdzie mamy wykonywać pracę. Ustalenie lokalizacji następuje w drodze porozumienia.

Kierownictwo

Wykonując swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, musimy podporządkowywać się poleceniom przełożonych. Jako zleceniobiorcy wykonujemy określone czynności cywilnoprawne i nie mamy obowiązku spełniać dodatkowych żądań zleceniodawcy.

Prawo do płatnego urlopu

Dzięki umowie o pracę możemy korzystać ze wszystkich przywilejów pracowniczych, w tym z prawa do płatnego, nieprzerwanego i corocznego urlopu wypoczynkowego. Gdy pracujemy na podstawie umowy-zlecenie, nie mamy zagwarantowanego prawa do płatnej przerwy w pracy. Możemy wynegocjować taki zapis w umowie.

Ochrona przed zwolnieniem

Ciężarne, niepełnosprawni oraz pracownicy w okresie przedemerytalnym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, korzystają ze specjalnej ochrony przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wręczyć im wypowiedzenia. Natomiast wypowiedzenie umowy zlecenia pracodawca może wręczyć z dnia na dzień – ciąża, niepełnosprawność czy wiek nie są czynnikami, które zapewniają dodatkowe przywileje.

Wynagrodzenie i odpowiedzialność materialna

Zleceniobiorca odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualną szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Chcąc ograniczyć zakres odpowiedzialności materialnej, możemy wynegocjować zawarcie odpowiedniego zapisu w umowie lub wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wybierając drugą możliwość, musimy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Odpowiedzialność materialna pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest ograniczona.

Składki ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych  umowa o pracę zawsze stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych. Nie odprowadza się składek ZUS od umowy-zlecenie, np. wtedy, gdy zleceniobiorca jest uczniem lub studentem, który nie ukończył 26. roku życia.

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – różnice