PESEL

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to unikalny 11-cyfrowy numer, który przypisuje się wszystkim obywatelom Polski, a także cudzoziemcom, którzy mieszkają w Polsce na stałe. PESEL służy do identyfikacji osoby oraz rejestracji w różnych instytucjach publicznych, w tym organach zdrowia, edukacji i służbach społecznych.

PESEL składa się z następujących części:

 • Pierwsze dwie cyfry to kod regionu, w którym zarejestrowano osobę.
 • Następne dwie cyfry to kod roku urodzenia.
 • Kolejna cyfra to kod miesiąca urodzenia.
 • Następne dwie cyfry to kod dnia urodzenia.
 • Następne dwie cyfry to kolejny numer osoby, która urodziła się w danym regionie w danym miesiącu i w danym dniu.
 • Ostatnia cyfra to cyfra kontrolna.

PESEL przypisuje się każdej osobie przy urodzeniu lub przy uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce. Aby uzyskać PESEL, należy złożyć wniosek do lokalnego organu samorządowego.

PESEL jest niezbędny do następujących celów:

 • Uzyskanie paszportu, prawa jazdy i innych dokumentów tożsamości.
 • Rejestracja w instytucjach publicznych, w tym organach zdrowia, edukacji i służbach społecznych.
 • Opłacanie podatków i składek.
 • Otwieranie konta bankowego i zaciąganie kredytów.
 • Zawieranie małżeństwa.
 • Uzyskanie obywatelstwa polskiego.

PESEL jest ważnym dokumentem, który jest niezbędny do codziennego życia w Polsce.

PESEL